İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUHAMMET RAŞİT AKPINAR
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İSLAM HUKUKU
E-Mail :  rasitakpinar selcuk.edu.tr
Telefon : 0506 800 10 80
Adres : Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Url : www.rasitakpinar.com
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dicle Üniversitesi20092013
Gaziantep Üniversitesi20132018
Selçuk Üniversitesi2018 

  Akademik Yayınlar:

Duyuru: Lisans Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine!

YÖK AKADEMİK

ACADEMIA.EDU.TRI.BİLİMSEL/ SANATSAL ÇALIŞMALAR

Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

“Osmanlı Toplumunda Selefi Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler”,  İlahiyat Akademi Dergisi, II (2015), ss. 303-315. (PDF)

“Nübüvvetin Sınırları ve Hz. Peygamber’in Rüyada Görülmesinin Teşrî’ Değeri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XXXII (2017), Van, ss. 307-317. (PDF)

“İslam Hukuku Açısından Sosyal Medya”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, XXVIII (2017/3). (PDF)

تيار قاضي زاده كنموذج للفكر السلفي في العهد العثماني”, مجلة الإلاهيات الأكاديمية , II (2015), ss. 285-299. (PDF)

Ulusal Bildiriler

Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

“Manzum Ferâiz Geleneğinin Türkçe Bir Örneği: Ayıntâbî Hasib Dürrî Efendi’nin Zübdetü’l-ferâiz İsimli Eseri”, Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2017, s. 647-678. (PDF)

“İslam Hukukçularının Nübüvvetin Sınırlarını Tespit Mahiyetinde Bazı Değerlendirmeleri”, Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, 17-19 Ekim 2014, Gaziantep Üniversitesi Basımevi, 2015. ss. 291-297.

“Sosyal Ağlara Fıkhî Bir Bakış”, Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 04-05 Ekim 2013, Gaziantep Üniversitesi Basımevi, 2014, ss. 221-237.

Kitap

Kitap Yazarlığı

Keşmîrî’nin Hukuk Düşüncesi, Serencam Yayınları, Gaziantep 2017. ISBN:978-605-6476-11-2 (Doktora Tezi).

 

Kitap içinde bölüm yazarlığı

 “Osmanlı’da Görülen Selefî Temâyül ve Karşı Tepkiler”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Osmanlı da Felsefe ve Aklî Düşünce (7/10 cilt), İnsan Yayınları, 1187 sayfa, ISBN:978-975-574-766-8.

 

Editörlük

Gaziantep’te Dinî Hayat, Gazikültür A.Ş., Gaziantep, 2017. (Editörlük)

Kelam İlminde Metodoloji Sorunu, Gaziantep Üniversitesi Basımevi, 2017. (Editörlük)

Uluslararası Bedruddin El-Ayni Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı, Diyanet Vakfı Yayınları, 2016. (Editör Yardımcılığı)

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, Gaziantep Üniversitesi Basımevi, 2015. (Editörlük)

Çevre ve Ahlak, Gaziantep Üniversitesi Basımevi, 2014. (Editör Yardımcılığı)

Atıflar

İndeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

·Demircigil, Bayram, "Birgivi’nin Tasavvuf ve Tarikatlere Bakışı", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, VI, 4, 2017, s. 727.

·("Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler", İlahiyat Akademi, I/1-2 (2015).

·Tonga, Aydın, Osmanlı’nın Paralel Devleti Kadızadeliler, Doğu Kitabevi, İstanbul 2017, s. 114, 122, 122, 149, 159, 162.

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi)

·Özkan Mehmet, “Osmanlı’da İlmihal Geleneği: Kadızâde Mehmed Efendi (1045/1635) ve “Risâle-i Kadızâde” Adlı Çalışması”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 27 (2016), s. 557, 558, 559, 560, 562, 563.

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi)

·Gömbeyaz, Kadir, Hâricîliğin Günümüzdeki Devamı İbâdîler Mi, Selefîler Mi? –Metodik Bir Tartışma”, e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, IX/1, s. 87.

·("Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler", İlahiyat Akademi, I/1-2 (2015).

·Baz, İbrahim,  "Dinde Tasfiyesi Zihniyetin 17.Yüzyıldaki Temsilcisi: Kadızâdeliler", Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVII.Yüzyıl , 2017, s. 425. 

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi)

 

·Aydar, Hidayet, "17. Asır Osmanlı Tefsir Hareketine Panoramik Bakış", Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVII.Yüzyıl, 2017, s. 176.

·("Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler", İlahiyat Akademi, I/1-2 (2015).

 

Aydar, Hidayet, "17. Asır Osmanlı Tefsir Hareketine Panoramik Bakış", Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVII.Yüzyıl, 2017, s. 176.

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi)

 

·Tonga, Aydın, Osmanlı’nın Paralel Devleti Kadızadeliler, Doğu Kitabevi, İstanbul 2017, s. 107, 172.

·("Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler", İlahiyat Akademi, I/1-2 (2015).

 

·Bilkan Ali Fuat, Fakihler ve Sofuların Kavgası, İletişim, İstanbul 2016, s. 17. (2017 3. Baskı)

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi.)

 

·Bilkan, Ali Fuat, Fakihler ve Sofuların Kavgası, İletişim, İstanbul 2016, s. 89, 140, 162.

·("Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler", İlahiyat Akademi, I/1-2 (2015).

 

·Gömbeyaz, Kadir, “Hâricîliğin Günümüzdeki Devamı İbâdîler Mi, Selefîler Mi? –Metodik Bir Tartışma”, İslam Mezhepleri Tarihi Selefilik Çalıştayı VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı, 2015, s. 59.

·("Osmanlı Toplumunda Selefî Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Kadızâdeliler", İlahiyat Akademi, I/1-2 (2015).

 

·Suluoğlu, Muhammed Hanefî, “Erzurum’da Müderris Bir Müftü: Kadızâde Erzurumî”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XL (2014/2), s. 83.

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi.)

 

·Suluoğlu, Muhammed Hanefî, "Kadızade Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri, İlmi Şahsiyeti ve Kaşifü'l-Mevta ve'l-Berzah Risalesi", Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Ed. Ömer Kara, Erzurum 2014, s. 17.

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi.)

 

·Kahraman, Abdullah, "Sivâsîlerin Fıkıh Kültürü", İlim ve Kültür Tarihinde Sivâsîler Ulusal Sempozyumu Tebliğleri, Ankara 2011, s. 369, 370, 374, 375, 376.

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi.)

 

·Yüksel, Göztepe, "Osmanlı'da Bir Fikrî Mücadele: Kadızâde-Sivâsî Tartışmaları", İlim ve Kültür Tarihinde Sivâsîler Ulusal Sempozyumu Tebliğleri, Ankara 2011, s. 89, 91, 92, 93, 96, 97, 98.

·(Kadızâdeliler ile Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar, Yüksek Lisans Tezi)

 

 

II. EĞİTİM- ÖĞRETİMBİLİM/SANAT İNSANI YETİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇABALAR

Burslar

Üniversite dışı kaynaklardan almış olduğu uluslararası burslar

Avrupa Birliği Erasmus Staj Hareketliliği, Islamic University of Rotterdam, 28.06.2011 – 24.09.2011.

Avrupa Birliği Projesi, Malta, Salesian Oratory, AdventuroUS YOUth  Erasmus   Youth in Action Programme, 27/06/2010 - 04/07/2010.

Tunus el-Menar Üniversitesi Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Hükümetler Emrine Verilen Dil Bursu, 09.07.2007-04.08.2007

 

Bilimsel / SanatsalFaaliyetlere Katkı

Bilimsel / Sanatsal toplantı düzenleme kurul üyelikleri

Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2017, Düzenleme Kurul Üyeliği.

''İlahiyat Fakülteleri XIV. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı'' ve ''Geçmişten Günümüze Tefsir İlmi: Konusu, Hedefi ve Sınırları' konulu bilimsel toplantı Gaziantep, 12 Mayıs 2017, Düzenleme Kurul Üyeliği.

Ulusal Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 04-05 Ekim 2013, Düzenleme Kurul Üyeliği.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi İmam Mâtürîdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı2018 
Gaziantep Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü  
Dicle Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü  

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İmam Matürîdî Uygulama Ve Araştirma Merkez Müd. Merkez Müd. Yrd.23/02/201822/02/2021
S.Ü. İmam Matürîdî Uygulama Ve Araştirma Merkez Müd. Merkez Müd. Yrd.04/03/202103/03/2024

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
İSLAM HUKUK USULÜ I
İSLAM HUKUK USULÜ II
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI